Coaching

Coaching är en samtalsmetod som på ett energiskapande och framåtsyftande sätt hjälper individer eller arbetsgrupper att se möjligheter och hinder, identifiera nya perspektiv och vägar framåt samt skapa handling. I en föränderlig värld är det ovärderliga kompetenser, både professionellt och privat. 

 

Coaching används för att individer och team ska finna sina mål men också för att se de utmaningar de står inför. Det är en metod som på ett naturligt sätt ger de verktyg som behövs för att ta ett eget ansvar för måluppfyllelse. Vidare bidrar coaching till att se möjligheterna och övervinna hindren. I ett coachingssamtal utgår man alltid från den konkreta situationen individen eller teamet befinner sig i, med fokus på nutid och framtid. Genom coachens förhållningssätt, att lyssna, stödja, ställa frågor samt inspirera och utmana till handling, ges möjlighet att övervinna eventuella hinder för förändring och uppnå sina mål genom handling. 


Oavsett om du kontaktar oss privat eller kommer från en organisation så har vi erfarenheten, kompetensen och viljan att lyfta våra klienter till oanade höjder.

Framgångsrik coaching underlättas av att du som klient är öppen om din situation. Vi använder frågor för att skapa insikter om hur du ser på din situation och hur du skulle kunna se och gör saker annorlunda. Vi kan komma att ställa frågor som uppfattas provocerande men det är vår uppgift att upptäcka tankar och uppfattningar som är begränsande. Vi kan också komma att ge dig personlig feedback. Som din coach är vi intresserade av din utveckling och vi tror att den gynnas av uppriktighet och öppenhet från båda parter.

Som coach ansvarar vi för processen i våra möten. Du som klient ansvarar för innehållet. Det innebär att vi förväntar oss att du förbereder dig inför våra möten, har en uppfattning om vad du vill tala med oss om och deltar aktivt i coachingen. För att nå målet med coachingen förväntar vi oss också att du själv föreslår och åtar dig en del uppgifter mellan våra möten.

 

Våra möten är konfidentiella. Det innebär att vi coacher inte talar om dig med andra. Denna konfidentialitet gäller även efter att vår coachrelation är avslutad.